What's new
Post Flood Permissions Xenforo 2

Post Flood Permissions Xenforo 2 2019-03-10

No permission to buy ( $ 5.00)
  • Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
  • Post Reply - Per thread rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
  • Post Reply - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
  • Post Reply - Per node post rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ đăng mỗi node - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
  • Post Reply - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
  • Like - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề)
  • Like - Per thread rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ mỗi chủ đề - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
  • Like - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node)
  • Like - Per node post rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ đăng mỗi node - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
  • Like - General rate limiting - delay between posts in seconds (Giới hạn tốc độ chung - chậm trễ giữa các bài đăng trong vài giây)
Author
GRANDPA
Price
$ 5.00
Downloads
0
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom